Dorpskernen leefbaarder en aantrekkelijker?

Geschreven op 17 juni 2016

 

Het Wijzigingsdecreet van 25 april 2014 verruimde het toepassingsgebied van de stedenbouwkundige verordeningen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO, art. 2.3.1).

 

Een 12de punt heeft het over de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen.

 

In eerste orde wordt hier een kernversterkend beleid voor de kleinhandel mee bedoeld. Samen met het (toekomstig) Decreet Handelsvestigingsbeleid geeft dit lokale besturen kansen om bepaalde gebieden binnen hun kernen aantrekkelijker te maken.

 

UNIZO drong hier al lang op aan. Niets belet echter om ook andere bezorgdheden mee te nemen.

 

Zowel Vlaanderen, de provincies als de gemeenten kunnen met dit instrument stedenbouwkundige voorschriften bedenken die te maken hebben met:

 

  1. Functiewijzigingen;

  2. de oppervlakte van functies;

  3. het aantal woongelegenheden in een gebouw;

  4. normen over afmetingen van gebouwen en constructies.

Zo’n verordening is dan geldig voor bv. een hele gemeente, of een deel. Ze wordt opgeheven door de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan (VCRO, art. 2.3.3)

 

Het Waalse Gewest werkt al een tijdje met iets gelijkaardigs.

 

In het Règlement général sur les bâtisses en site rural of artikel 417 en volgende, van de Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme wordt aangegeven hoe bouwwerken in bepaalde streken er moeten uitzien.

 

Bijkomend is er een subsidie beschikbaar.

 

Foto: cover "Réglement Pays de Herve"